Digitálni Štúrovci 2006

Autor projektu: PaedDr. Miloš Smetana

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlásilo verejnú výzvu na predkladanie projektov o poskytovaní dotácií na účely informatizácie spoločnosti pre podporu vzdelávacích aktivít pre zvyšovanie vzdelanosti v oblasti informačných a komunikačných technológií špecifických skupín obyvateľstva, ktoré zvýšia pripravenosť širokých skupín obyvateľstva na život v informačnej a vedomostnej spoločnosti. Do projektu Digitálni Štúrovci bola naša škola vybratá na základe predloženého písomného projektu dňa 10. apríla 2006. Kvalitou predloženého projektu škola potvrdila, že jednou z jej priorít je kvalitné vzdelávanie v oblasti moderných informačných technológií.

Vďaka zapojeniu sa do projektu, ktorého vyhlasovateľom bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, naša škola získala z rozpočtu tohto ministerstva finančné prostriedky v celkovej výške 100 000,-Sk.Tieto prostriedky boli použité na nákup počítačov a dataprojektora, na finančné ohodnotenie lektora Ing. Miroslava Malobického a na vyhotovenie certifikátov potvrdzujúcich absolvovanie kurzov.

Cieľom projektu bolo poskytnúť nezamestnaným ženám a matkám na materskej dovolenke možnosť vzdelávania sa v oblasti práce s počítačom v samostatne organizovaných mesačných kurzoch s 28 hodinovou časovou dotáciou. Po ukončení tohto kurzu by mal absolvent vedieť obsluhovať osobný počítač a získavať pomocou neho informácie prostredníctvom internetu, mal by zvládnuť základné činnosti s textovým editorom a tabuľkovým kalkulátorom.

Každý mesiac sme vyškolili v našom centre skupinu 10 až 15 ľudí, pričom nové skupiny sa otvárali vždy na začiatku každého mesiaca. Oznamy o otvorení vzdelávacích skupín boli zverejnené v miestnej tlači a formou letákov. Pri realizácii tohto projektu sme spolupracovali s miestnym Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rozpočet projektu:

100 000 Sk --- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
  13 000 Sk --- Základná škola

Sylaby kurzu v oblasti IKT:

1. Základná obsluha počítača v prostredí Windows XP
2. Textový editor
3. Tabuľkový editor
4. Internet - vyhľadávače, e - mail

digi1  digi2  digi3

digi4  digi5  digi6

digi7  digi8  digi9

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.