Špeciálna pedagogika

Na našej škole pracuje špeciálny pedagóg Mgr. Barbora Graindová. Ustanovenie § 22 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí, že Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a s poruchou správania. Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov.

Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga  na našej škole je priama práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a priama práca so žiakmi 1. stupňa, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.Do náplne práce školského špeciálneho pedagóga ďalej patrí:

 • depistáž detí s problémami v učení a v správaní sa;
 • orientačné špeciálnopedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia po návrhu triedneho učiteľa, vyučujúcich alebo rodičov;
 • zabezpečovanie špeciálnopedagogického servisu integrovaným žiakom;
 • metodické usmernenia učiteľov, ktorí vyučujú žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
 • spolupráca s vyučujúcimi pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a úprav tematických výchovno-vzdelávacích plánov;
 • individuálne konzultácie rodičom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
 • spolupráca s výchovnou poradkyňou;
 • spolupráca odbornými poradenskými zariadeniami (CPPPaP, SCŠPP, CŠPP);
 • spolupráca so ŠZŠ v Ružomberku;
 • spolupráca s MŠ (Hrabovská cesta a Klačno);
 • účasť na zápise žiakov do 1. ročníka;
Dokumenty na stiahnutie: 
poruchy pozornosti.pdf 
poruchy ucenia.pdf
vyvinove poruchy ucenia.pdf 
skolska zrelost.pdf 
skolska zrelost.pps 

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 7:00 – 8:00
Utorok: 7:00– 8:00; 13:30–14:30
Streda: -
Štvrtok:  7:00 – 8:00; 13:30 – 14:30
Piatok:   7:00 – 8:00 BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.