Činnosť

Hlavnou náplňou práce VÝCHOVNÉHO  PORADCU  je:

 • poradenská a konzultačná činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania pre rodičov aj pedagógov, v oblasti prevencie problémového vývinu deti a mládeže, pre rodičov aj pedagógov,
 • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom,
 • preventívna činnosť - zameraná na predchádzanie vzniku a šírenia sociálno-patologických javov ,
 • poskytovanie metodickej a informačnej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom školy.

 

Hlavnou náplňou práce KOORDINÁTORA  PROTIDROGOVEJ  PREVENCIE je:

 • koordinačná činnosť - v spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • poradenská a konzultačná činnosť – plniť úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie, poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom
 • preventívna činnosť - organizovať besedy, prednášky, rôzne aktivity na zvolené témy,
 • informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou.

Hlavnou náplňou práce KOORDINÁTORA   PREVENCIE  ŠIKANOVANIA je:

 • poradenská a konzultačná činnosť - poradenstvo v otázkach predchádzania alebo príznakov šikanovania pre žiakov, rodičov aj pedagógov, kontrola školskej schránky dôvery,
 • koordinačná činnosť – zameraná na realizáciu aktivít so zariadeniami prevencie a inými odbornými zariadeniami v školskom prostredí,
 • preventívna činnosť - zameraná na predchádzanie vzniku šikanovania a kyberšikanovania v školskom prostredí,
 • poskytovanie metodickej a informačnej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom školy.

 

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.